Algemene voorwaarden

Door:

Maryse Schut Coaching (MSC)
gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te Hilversum, Boreelstraat 13, 1215 GB, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 76766365, hierna te noemen: MSC.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, programma’s, opdrachten, werkzaamheden en overeenkomsten van MSC waarop MSC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Ze zijn tevens van toepassing als de opdrachtgever zelf cliënt is en op de relatie met de cliënt.

2. Deze algemene voorwaarden gelden onherroepelijk mede ten behoeve van werknemers van MSC, door MSC ingeschakelde derden en personen voor wiens handelen of nalaten MSC aansprakelijk kan zijn.

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Definities
In deze algemene voorwaarden is:

 1. de opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de diensten van MSC;
 2. de opdracht: de overeenkomst tussen MSC en de opdrachtgever;
 3. de cliënt: de persoon die door MSC is geaccepteerd voor coaching of training en die voor die begeleiding heeft gekozen op basis van vrijwilligheid en met de bereidheid tot persoonlijke inzet. De cliënt heeft ook ingestemd met de bepalingen in deze algemene voorwaarden die hem of haar aangaan.

5. Inspanningsverplichting Maryse Schut Coaching

 1. MSC verplicht zich tot het naar beste kunnen, inzicht en vermogen uitvoeren van de werkzaamheden zoals omschreven in de opdracht.
 2. MSC heeft als doel de opdrachtgever te helpen bij het halen van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet MSC door middel van training, advies of coaching. MSC heeft dus een inspanningsverplichting om naar beste kennis en kunde te begeleiden. Resultaten zijn echter van meerdere factoren en omstandigheden afhankelijk, waaronder mede de inspanningen van cliënt zelf. Gezien de aard van deze werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet worden gegarandeerd.

6. Opdrachten

 1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door MSC. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Artikelen 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 2. De opdracht vangt aan door een intake met de opdrachtgever, dan wel met de cliënt.
 3. De opdrachtgever stelt de benodigde informatie, tijd en medewerking die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht beschikbaar. Voorstellen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie aan MSC verstrekt.
 4. MSC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MSC is uit gegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. MSC brengt bij een persoonlijk coachtraject een voorstel/offerte uit met daarin onder meer een opgave van de kosten. De geldigheidsduur van een voorstel/offerte bedraagt 10 weken. Indien de opdrachtgever het voorstel accepteert kan hij dit bevestigen door het voorstel/offerte rechtmatig te ondertekenen en aan opdrachtnemer per post of e-mail terug te geven/sturen. De datum waarop de aanvaarding door MSC is ontvangen, is de ingangsdatum van de overeenkomst.
 6. Aangaande het coachprogramma Kiezen met je Hart betaalt deelnemer aan MSC voor aanvang van het programma een bedrag in 1 of in 3 termijnen.
 7. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal MSC de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 8. De opdrachtgever vrijwaart MSC voor schadevergoedingsvorderingen van derden die verband houden met voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, inclusief de kosten van verweer tegen die vorderingen.

7. Annulering

 1. Indien omstandigheden het voor de opdrachtgever noodzakelijk maken de opdracht te beëindigen en er in goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, kan de opdracht worden beëindigd. Deze beëindiging gebeurt schriftelijk en gemotiveerd. De opdrachtgever is hierbij verplicht 100% van de factuurwaarde van het tot dan toe uitgevoerde werk te betalen en 75% van de factuurwaarde van het werk dat in de zes weken na beëindiging van de opdracht zou worden uitgevoerd.
 2. Voor de annulering van trainingen en workshops gelden eventuele voorwaarden die voor de betreffende training of workshop schriftelijk worden vastgelegd.
 3. Ingeval de opdrachtgever/cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is MSC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van zijn aanspraak op de overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht van MSC op volledige schadevergoeding.

8. Einde overeenkomst
De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:

 1. aan het einde van een eventueel overeengekomen duur van de opdracht;
 2. door ontbinding van MSC;
 3. met wederzijds goedvinden;
 4. door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever/cliënt.

9. Overmacht

 1. Indien er zich omstandigheden voordoen waar MSC geen invloed op heeft en die haar niet zijn aan te rekenen, kan MSC zich beroepen op overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MSC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MSC niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. MSC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MSC haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. De verplichtingen van MSC kunnen dan ten hoogste twee maanden worden opgeschort. Na die termijn zijn partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien MSC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever/cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Betaling en tarieven

 1. Bij Kiezen met je Hart kan worden gekozen voor betaling in 1 of in 3 termijnen. De 1e termijn wordt voldaan voor aanvang van het programma, de 2e en 3e termijn worden evenredig over de resterende weken verdeeld.
 2. Bij re-integratie, trainingen en workshops vindt declaratie plaats op basis van uitgevoerde (deel-)opdrachten, waarbij declaratiemomenten schriftelijk worden vastgelegd.
 3. Op de totale kosten wordt het geldende BTW-tarief in rekening gebracht.
 4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MSC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer in verzuim.
 6. Declaraties worden door opdrachtgever goedgekeurd door betaling of als niet binnen 30 dagen schriftelijk wordt gereageerd. Indien de opdrachtgever in gebreke van betaling blijft kan MSC de vordering incasseren en de uitvoering van de opdracht opschorten. De incassokosten van MSC door bedoelde nalatigheid om tijdig te betalen, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de declaraties van MSC op te schorten of de declaraties te betalen door middel van verrekening.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever/cliënt zullen de vorderingen van MSC en de verplichtingen van de opdrachtgever/cliënt jegens MSC onmiddellijk opeisbaar zijn.

11. Vertrouwelijkheid

Informatie en gegevens van de cliënt worden als vertrouwelijk aangemerkt en slechts na overleg met de cliënt aan derden verstrekt.

12. Intellectueel eigendom

 1. Alle door MSC verstrekte stukken, zoals trainingen, lessen, cursusmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn en blijven eigendom van MSC
 2. Deze verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MSC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. MSC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

13. Beperking aansprakelijkheid

 1. MSC heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 2. Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen kan MSC nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.
 3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van MSC of van met leiding van zijn bedrijf belaste personen, is MSC nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de opdracht.
 4. Werknemers van MSC zijn nimmer persoonlijk aansprakelijk tegenover de opdrachtgever.
 5. Het recht op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de opdrachtgever bekend werd of behoorde te zijn met de schade en de aansprakelijkheid van MSC
 6. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheden zoals opgenomen in de voorgaande artikelleden is nadrukkelijk ook van toepassing jegens de cliënt.

14. Klachten

 1. MSC heeft als uitgangspunt het sociaal en correct omgaan met haar cliënten. Toch kan het gebeuren dat de opdrachtgever ontevreden is over de manier waarop hij door MSC is behandeld. Een klacht betekent dat er iets is misgegaan met de dienstverlening. Het is dus niet alleen voor de opdrachtgever en/of cliënt, maar ook voor MSC van belang om deze klacht in behandeling te nemen.
 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever/cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MSC.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal MSC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever/cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

15. Verhindering

Bij verhindering tijdens een persoonlijk coachtraject meldt de cliënt dit uiterlijk twee werkdagen voor de volgende afspraak, voor 12.00 uur. Indien de cliënt binnen een korter tijdsbestek afzegt wordt de afspraak in rekening gebracht. Ter illustratie: een afspraak op dinsdag moet uiterlijk de vrijdagmorgen daaraan voorafgaande worden afgezegd. MSC kan hiervan afwijken indien er een geldige reden is voor de verhindering. MSC zal dit naar eigen inzicht beoordelen.

16. Voorbereiding persoonlijk coachtraject
De cliënt levert informatie (zoals huiswerkopdrachten) voor de volgende afspraak uiterlijk twee werkdagen van tevoren aan, voor 12.00 uur.